Obchodní podmínky a podmínky použití

Služba DEALinTEAL
Smlouva a podmínky poskytování služeb provozu aplikace DEALinTEAL

dohodnuté mezi Poskytovatelem:
NOTIA Informační systémy, spol. s r. o., Londýnská 730/59, Praha 2, IČ: 62917731

a Uživatelem:
Právnická nebo fyzická osoba, která v souladu s těmito Podmínkami službami provedla registraci k užívání služby nebo ji jiným způsobem objednala u Poskytovatele.

Definice​

“Administrátor“ je jeden nebo více Členů Uživatele s rozšířeným oprávněním pro práci s Aplikací

„Aplikace“ je web aplikace DEALinTEAL edice Lite popsaná v Příloze 1

„Cloud“ je virtuální prostředí, které zajišťuje Poskytovatel pro provoz Aplikace

„Člen Uživatele“ nebo „Člen“ je fyzická osoba určená Uživatelem pro užívání Aplikace

„Data“ jsou informace a údaje evidované Členy Uživatele pomocí Aplikace

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty

„Důvěrné informace“ jsou obchodní, finanční a smluvní informace o Uživateli a Poskytovatel

„Licence“ je záznam o oprávnění jednoho Člena Uživatele užívat Aplikaci

„Poskytovatel“ má význam uvedený v záhlaví

„Služby“ jsou služby zajištění provozu Aplikace na adrese app.dealintela.com a podpory Členů Uživatele popsané touto Smlouvou

„Smlouva“ znamená tuto Smlouvu a Podmínky
„Smluvní strany“ znamená společné označení pro Poskytovatele a Uživatele v rámci Smlouvy „Uživatel“ má význam uvedený v záhlaví
„Zřízení služby“ je implementace Aplikace pro Uživatele popsaná v Příloze 1.

Plnění a závazky poskytovatele
 1. Za podmínek daných touto Smlouvou a jejími přílohami poskytuje Poskytovatel Uživateli:
  1. oprávnění k užívání Aplikace omezené Licencemi;
  2. služby nutné pro provoz Aplikace;
  3. služby podpory Členů Uživatele při užívání Aplikace.
 2. Poskytovatel se zavazuje umožnit Uživateli používat Aplikaci soustavně a zabezpečit její dostupnost v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze 2.
 3. Poskytovatel zajistí, aby byla Data uchovávaná na území České republiky nebo Evropské unie.
 4. Poskytovatel se zavazuje informovat předem Uživatele nebo Členy Uživatele o všech změnách souvisejících s provozem a rozvojem Aplikace.
 5. Poskytovatel se zavazuje nenakládat s Daty a výstupy Aplikace žádným způsobem, neanalyzovat je a zejména je nepřenášet mimo Aplikaci kromě operací, které jsou nutné s ohledem na plnění Smlouvy, kromě hromadných servisních operací jako je zálohování a obnova, a kromě zásahů vyžádaných Členy Uživatele.page1image2038336
Plnění a závazky Uživatele
 1. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci dle podmínek stanovených touto Smlouvou.
 2. Uživatel odpovídá za Data a za oprávnění jejich zpracování, uchování a vývozu v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie.
 3. V případě problémů s provozem Aplikace se Uživatel zavazuje uvědomit Poskytovatele neprodleně.
 4. Uživatel se zavazuje řádně hradit sjednanou cenu za plnění Poskytovatele.
Provoz Aplikace
 1. Aplikace je provozovaná v Cloud na území České republiky nebo Evropské unie.
 2. Členové Uživatele mohou Aplikaci používat prostřednictvím webového prohlížeče podle specifikace v Příloze 1.
 3. Člen Uživatele může s aplikací pracovat, pokud má přidělenou platnou Licenci. Licence Členům přiděluje nebo odebírá Administrátor nebo Poskytovatel na pokyn Uživatele. Všechny platné Licence Uživatele musí být shodné edice, jak je popsáno v Příloze 1.
 4. Přidávání nových Licencí a prodloužení platnosti existujících Licencí provádí Poskytovatel na základě objednávky Uživatele.
 5. Licence má platnost jeden rok od data zaevidování nebo od data specifikovaného Uživatelem při objednání. Podmínkou platnosti Licence je její úhrada Uživatelem.
Cena a platební podmínky
 1. Cenu Licence fakturuje Poskytovatel na základě objednávky Uživatele podle ceníku v Příloze 3.
 2. Na počátku plnění Smlouvy při objednání první Licence bude Poskytovatel fakturovat Uživateli službu Zřízení služby v ceně podle Přílohy 3.
 3. Splatnost faktur vystavených Poskytovatelem Uživateli bude 10 dní od odeslání. Faktury bude Poskytovatel zasílat Uživateli elektronickou poštou na adresu uvedenou v Příloze 4.
 4. V případě prodlení Uživatele s úhradou ceny za Služby je Uživatel povinen na písemnou žádost Poskytovatele uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky denně.
 5. Ceny ve Smlouvě jsou uvedeny bez DPH. DPH bude zohledněna při fakturaci v aktuálně platných sazbách.
Mlčenlivost a ochrana osobních údajů
 1. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této Smlouvy i po jejím skončení mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se anebo souvisejících s touto Smlouvu či se zájmy druhé Smluvní strany, zejména se zavazují, že:
  1. neposkytnou nebo neumožní získat Důvěrné informace jakékoliv třetí osobě, s výjimkou případů, kdy poskytnutí takových informací vyžaduje zákon, popř. pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu (v takovém případě se Smluvní strana dotčená povinností poskytnout Důvěrnou informaci zavazuje bez zbytečného odkladu informovat druhou Smluvní stranu o rozsahu a povaze informací, které byly či budou podle zákona poskytnuty oprávněné třetí osobě);
  2. učiní veškerá opatření, která od nich lze rozumně požadovat, aby Důvěrné informace byly uchovány v tajnosti a nedošlo k jejich individuálnímu zpřístupnění třetí osobě nebo zveřejnění a aby bylo zamezeno možnosti neoprávněného přístupu k jakýmkoli Důvěrným informacím nebo využití takových informací třetí osobou; Smluvní strany zejména zajistí, aby všichni jejich zaměstnanci a externí poradci, kteří přijdou do styku s Důvěrnými informacemi, byli předem informování o povinnosti mlčenlivosti, aby tento závazek plně respektovali a s Důvěrnými informacemi nakládali v souladu s touto Smlouvou;
  3. nepoužijí Důvěrné informace v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty, a to ani ve svůj prospěch ani ve prospěch třetí osoby.
 2. Poskytovatel je oprávněn uvádět Uživatele ve veřejných seznamech svých zákazníků, a to vždy jen s uvedením obecných a obecně známých informací o Uživateli.
 3. Uživatel je správcem případných osobních údajů v Datech. Poskytovatel jako zpracovatel těchto údajů se zavazuje
  1. Samostatně bez pokynu Uživatele nezpracovávat osobní údaje v Datech.
  2. V případě žádosti oprávněných subjektů o poskytnutí informací nebo o výmaz informací, požádá Poskytovatel o takových zásah do dat Uživatele a pouze v případech, kdy Uživatel nekoná, provede zásah do dat Poskytovatel sám a zároveň o takovém zásahu bude Uživatele informovat.
 4. Poskytovatel prohlašuje, že funkcionalita Aplikace umožňuje zpracování osobních údajů
  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
Trvání a zánik Smlouvy
 1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.
 2. Smlouva zaniká, pokud Uživatel nemá žádné platné Licence a na výzvu Poskytovatele jejich platnost neprodlouží ani 30 dnů po konci platnosti poslední platné Licence.
 3. Uživatel je oprávněn ukončit Smlouvu výpovědí kdykoli. K datu ukončení Smlouvy ze strany Uživatele se ukončují všechny dosud platné Licence Uživatele.
 4. Poskytovatel je oprávněn ukončit Smlouvu pouze ke dni konce platnosti nejmladší Licence Uživatele. O vypovězení Smlouvy je Poskytovatel povinen informovat Uživatele nejméně 3 měsíce předem.
 5. Jestliže jakákoliv ze Smluvních stran poruší své závazky dle této Smlouvy a nezajistí na výzvu dotčené Smluvní strany v přiměřené lhůtě nápravu, je dotčená Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Práva a závazky ze Smlouvy zanikají prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Povinnost k náhradě případně vzniklé škody ve smyslu z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zůstává tímto ujednáním nedotčena.
 6. Po zániku práv a závazků z této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Uživateli na jeho žádost Data v podobě nešifrovaných databázových tabulek. Po tomto předání nebo, pokud Uživatel o předání nepožádá do 3 měsíců po ukončení Smlouvy, je Poskytovatel povinen všechna Data a jejich zálohy smazat.
Závěrečná ustanovení
 1. Pokud není v této Smlouvě sjednáno něco jiného, platí pro vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
 2. Tato Smlouva může být upravována Poskytovatelem průběžně. Služba se řídí verzí Smlouvy platnou k počátečnímu datu první Licence Uživatele. Jakékoliv jiné změny nebo doplňky této Smlouvy jsou vázány na souhlas obou Smluvních stran a musí být provedeny písemně.
 3. Kontaktní osoby a způsob komunikace jsou uvedeny v Příloze 4.
Příloha 1 – Popis Aplikace, podmínek provozu a služeb podpory
Popis Aplikace

Aplikace je webová aplikace DEALinTEAL pro řízení prodeje a komunikace se zákazníky, pokrývá funkcionalitu v závislosti na edici:

 • Evidence kontaktů – firem a osob
 • Správu aktivit – událostí a úkolů
 • Obchodních příležitostí a fází jejich zpracování.
 • Reporting tržeb (nutné API napojení)
 • Kampaně
 • Výměnu dat s externími aplikacemi (nutné API) – Office365, G Suite, Mailchimp, různá ERP…
Podmínky provozu Aplikace

Aplikaci provozuje Poskytovatel v Cloud a Členům Uživatele je dostupná prostřednictvím webového prohlížeče na zařízeních typu desktop, tablet a mobil (v případě mobil je užívání funkčně omezeno). Pro práci s Aplikací je nutné použít aktuální, výrobci podporované verze prohlížečů:

 • Safari
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

Provoz jinými prohlížeči není garantován.

Edice aplikace

Aplikace je dodávána ve funkčně rozdílných edicích, přitom všichni Členové Uživatele musí vždy používat shodnou edici. Přechod mezi edicemi je možný.
Aktuálně dodávané edice:
DEALinTEAL Lite – Licence zahrnuje funkcionalitu Aplikace omezenou na evidenci aktivit, kontaktů a obchodních příležitostí, objem dat Uživatele přepočtený na jednu Licenci do 100 MB.
DEALinTEAL Standard – Licence zahrnuje kompletní funkcionalitu Aplikace bez API, objem dat Uživatele přepočtený na jednu Licenci do 350 MB.
DEALinTEAL Complete – Licence zahrnuje kompletní funkcionalitu Aplikace, objem dat Uživatele přepočtený na jednu Licenci do 500 MB.

Služby podpory

Poskytovatel poskytuje Uživateli Zřízení služby, to je

 • Úvodní zaškolení Členů Uživatele a pomoc s nastavením. Tato služba je poskytnuta osobně nebo vzdáleně v celkovém rozsahu maximálně 2 hodiny.
 • Technické řešení zahájení provozu Aplikace na straně Poskytovatele.

Poskytovatel poskytuje Členům Uživatele s platnou Licencí Standardní podporu při užívání Aplikace, která je zahrnuta v ceně Licence a obsahuje

 • Konzultační službu helpdesk v pracovních dnech v době 8 – 16 na kontaktech uvedených v Příloze 4.
 • Zasílání informací o nových verzích Aplikace e-mailem.

Poskytovatel poskytuje osobní nebo vzdálené konzultace, zásahy do Dat a další služby podle objednávek oprávněných osob Uživatele podle ceníku v Příloze 3.

Příloha 2 – Garance dostupnosti Aplikace (SLA)

Systém bude Poskytovatelem pro Uživatele provozován v kolokačním centru s konektivitou 100Mbit/s.
Uživatel bude k Systému přistupovat internetovým připojením s minimálními parametry: 1 Mb/s upload, 4 Mb/s download, TNS ping 50 ms.
Poskytovatel garantuje nepřetržitou dostupnost Aplikace s výjimkou předem oznámených servisních přestávek pro údržbu infrastruktury, inovaci Aplikace a pro řešení požadavků Uživatele, které si nedostupnost Aplikace vyžádají. Případnou nedostupnost Aplikace v garantované době bude Poskytovatel Uživateli kompenzovat.
Délka měsíce pro výpočet kompenzace je standardizována na 30 dní (720 hodin).
Dostupnost služby/ měsíc = 100 x podíl mezi ((720 – součet trvání plánovaných prací v měsíci) – (součet trvání všech poruch v měsíci)) a (720 – součet trvání plánovaných prací v měsíci)
Pokud Poskytovatel nedosahuje garantované dostupnosti Aplikace, bude Uživatel kompenzován slevou z cen nejbližší následující obnovy všech Licencí platných v době nedostupnosti Aplikace dle vzorce uvedeného v tabulce:
Měsíční dostupnost (%) – Sleva
(99,5 – 99,0> – 3%
(99,0 – 98,0> – 8%
(98,0 – 97,0> – 15%
(97,0 – 95,0> – 25%
(95,0 – 90,0> – 35%
Méně než 90,0 – 50%
Do měsíční nedostupnosti Aplikace nebudou započítány výpadky ani přerušení nebo vady ve Službě vyplývající zejména z níže uvedených příčin:
Stavem zařízení na straně Členů Uživatele nebo jinými nedostatky na straně Uživatele.
V případě zásahu vyšší moci.
Plánované práce nebo jiné výjimky dle této Smlouvy.
Doba vzniklá čekáním na prověření funkčnosti Aplikace ze strany Uživatele delší než 30 minut. Poskytovatel má právo účtovat Uživateli náklady spojené se zjišťováním a s odstraňováním závady v případě, že po oznámení závady Uživatelem prokazatelně zjistí, že závada není na straně Poskytovatele, nebo že závadu zavinil Uživatel, případně že závada vůbec nenastala.

Příloha 3 – Ceník

Ceník je uveden na www.dealinteal.com

Příloha 4 – Komunikace a kontaktní údaje

Informace o nedostupnosti služeb, technologických přestávkách a jiných plánovaných výpadcích zasílá Poskytovatel elektronickou poštou nejméně 2 pracovní dny předem kontaktní osobě Uživatele pro administraci a bude s ní jednat v součinnosti.
Objednávky licencí posílá oprávněná osoba Uživatele elektronickou poštou na adresu helpdesk Poskytovatele.
Řešení provozních problému: na kontaktech helpdesk Poskytovatele nebo telefonicky a elektronickou poštou mezi určenými kontaktními osobami.
Smluvní vztah: písemně jednají signatáři této Smlouvy nebo statutární zástupci Smluvních stran. Faktury zasílá Poskytovatel elektronickou poštou na adresu Uživatele.

21. srpna 2021, verze 2.9